opr. @ --> $

This commit is contained in:
Lukáš Kaňka 2023-10-17 15:23:10 +02:00
parent 96bdd7322c
commit 80eeb4cc85
1 changed files with 4 additions and 1 deletions

View File

@ -5,9 +5,12 @@ Library SeleniumLibrary
*** Variables ***
${search_text} books
@{search_text_list} book mobile travel robot gifts
#tímto do proměnné mohu zadat více hodnot, v testu pak text indexujeme jak 0 = záznam 1, 1 = 2 záznam. Začínáme nulou
#v testu už to zapíšeme místo @ s $
@{search_text_list} book mobile travel robot gifts
# proměnné slovníky
#vid 17
*** Keywords ***
Input Search Text and Click Search
input text //*[@id="gh-ac"] ${search_text_list}[1]